Preventie
Start Voorwoord Inleiding Probleemstelling Risicobepaling Preventie principes Preventie Registratie Bijzondere groepen Overzicht Materiaal

 

Drukverlaging
Drukpuntverandering
InefficiŽnt

De preventieve maatregelen en materialen worden onderverdeeld volgens werkingsmechanisme:

 Drukherverdelende materialen en methoden

Telkens wordt eerst een overzicht gegeven van wat gekend is op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daarna worden aanbevelingen voor de klinische praktijk geformuleerd.

Ook het informeren van familie en mantelzorgers over de zorg en het betrekken van hen bij de zorg is van wezenlijk belang, zowel in de instellingszorg als in de thuiszorg. Het zal meebepalend zijn of de genomen maatregelen succesvol zijn.

Noot: statisch versus dynamisch

Klassiek worden de begrippen dynamische en statische systemen gehanteerd in het kader van decubituspreventie.

Statische systemen zijn niet elektrisch aangedreven systemen die als doel hebben de grootte van de druk en de schuifkracht te verminderen door het drukoppervlak (contactvlak tussen patiŽnt en matras) te vergroten.

Dynamische systemen zijn elektrisch aangedreven systemen. Ze kunnen in twee groepen onderverdeeld worden:

  • Drukverlagende systemen: deze systemen pogen de grootte van de druk en de schuifkracht te verminderen
  • Drukpuntwijzigende systemen (alternerende systemen): deze systemen pogen de duur van de druk en de schuifkracht te verminderen

In het kader van deze richtlijnen werd geopteerd om een indeling te gebruiken gericht op de oorzaken van decubitus en wordt gebruik gemaakt van de begrippen drukreducerende (statische en dynamische) matrassen/kussens en alternerende systemen.

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.